Vienna International Lijiang Yuxue Avenue

No. 213 Yuxue Road, Lijiang Acient Town674100麗江中國
酒店